Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn
Thiết kế kiến trúc chợ Cồn

B200 Chợ Cồn by VU-A

Thời gian 2020
Địa điểm Đà Nẵng