B165D – Restaurant

Thời gian 2020
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam