B165C – HAI AN Office

Thời gian 2020
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam