B165B – Conference Room

Thời gian 2020
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam