B165A – Lift Lobby 2nd Floor

Thời gian 2020
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam